สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ยินดีต้อนรับ...   ขยายตัวอักษร
 
 
 
ASEAN กับผู้สูงอายุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ข่าวกิจกรรม สทส.
หน้า 1
   ข้อมูลสำหรับงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558
Download >>> 1. แบบฟอร์มแผนการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558
  2. แบบฟอร์มรายงานผลการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558
  3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้านผู้สูงอายุ และสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ
  4. แบบเสนอรายชื่อบุคคล หรือองค์กรที่มีผลงานด้านผู้สูงอายุฯ
  5. แบบเสนอรายชื่อสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ
  6. ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดภาพวาดผู้สูงอายุฯ
  * ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  *** เลื่อนส่งผลงานได้ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ***
  7. การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2558
     7.1 หลักเกณฑ์การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมฯ
     7.2 แบบเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมฯ

   การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนผู้สูงอายุแห่งชาติสู่แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ
Download >>>   การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด
โดย รศ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่การปฏิบัติ "การขับเคลื่อนแผนผู้สูงอายุแห่งชาติสู่แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัด"
โดย นายวิสิทธิ์ สนามชวด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

   แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัด
Download >>> 1. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย
  2. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดเลย
  3. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี
  5. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
  6. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด
  7. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดระยอง
  8. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี
  9. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
  10. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง

   การสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
Download >>>   การประสานความเข้าใจต่อการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวง พม. ปี 2557
    แนวทางการดำเนินการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวง พม. ปี 2557
    แบบฟอร์มประกอบการขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ปรับปรุงใหม่)
    ประกาศกระทรวง พม. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2557

   การจัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2557
Download >>> 1. กำหนดการจัดสัมมนาฯ จำนวน 3 รุ่น
  2. แบบแจ้งยืนยันเข้าร่วมสัมมนาฯ
  3. ตารางกำหนดการจัดสัมมนาฯ
  4. หลักสูตรการสัมมนาฯ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น จังหวัดสระบุรี
  5. สิ่งที่ควรทราบและปฏิบัติ
  6. แผนที่โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพมหานคร
  7. หนังสือกรมบัญชีกลาง
หน้า :  [1]  2  3  ถัดไป >>