สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ยินดีต้อนรับ...   ขยายตัวอักษร
 
 
 
ASEAN กับผู้สูงอายุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ดาวน์โหลด
 
               กิจกรรมการสร้างสุของค์กรของ สทส. “โครงการ สทส. (สุขที่สุด)”
                 1. Happy Body
                 2. Happy Heart
                 3. Happy Relax
                 4. Happy Brain
                 5. Happy Soul
                 6. Happy Money : การใช้เงินอย่างเป็นสุขเริ่มต้นจากการออม
                             Download >>> บัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อการออม ปี 2557
                 7. Happy Family
                 8. Happy Society
 

               กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา หัวข้อ “ปลุกพลังคนรุ่นใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน” ประจำปี พ.ศ. 2557
                 1. รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดฯ
                 2. ใบสมัครการประกวดภาพยนตร์โฆษณา
                 3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์โฆษณา
                 4. ประกาศ สท. เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดฯ
                 ∗ ขยายเวลาส่งผลงานจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ∗
 

               การจัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2557
                 1. กำหนดการจัดสัมมนาฯ จำนวน 3 รุ่น
                 2. แบบแจ้งยืนยันเข้าร่วมสัมมนาฯ
                 3. ตารางกำหนดการจัดสัมมนาฯ
                 4. หลักสูตรการสัมมนาฯ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น จังหวัดสระบุรี
                 5. สิ่งที่ควรทราบและปฏิบัติ
                 6. แผนที่โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพมหานคร
                 7. หนังสือกรมบัญชีกลาง
 

               งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
                 1. แผนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557
                 2. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557
                 −−−−
                   กิจกรรม :   การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
                       ประจำปี พ.ศ. 2557
                       Download >>> หลักเกณฑ์การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
                                      >>> แบบเสนอรายชื่อฯ
                 −−−−
                   กิจกรรม :   การคัดเลือกองค์กรที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี
                       พ.ศ. 2557 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557
                       Download >>> หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่น
                                      >>> เกณฑ์การให้คะแนน
                                      >>> แบบเสนอรายชื่อฯ
                 −−−−
                   กิจกรรม :   การประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ หัวข้อ "ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต"
                       เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
                       Download >>> หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ
                       ⁄⁄ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ⁄⁄
                       ∗ ผู้ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 จะได้รับถ้วยพระราชทาน
                          จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ∗
                 −−−−
                 • วีดิทัศน์ คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2556
                 • วีดิทัศน์ คำสดุดีผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2556 ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร
                 • วีดิทัศน์ การดำเนินงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย
 

               มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
                   แบบสำรวจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามมาตรฐานฯ
 

               การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงรูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)  วันที่ 17-18 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
                   เอกสารประกอบการบรรยาย : รูปแบบ (Model) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
                       โดย นายอนุสันต์ เทียนทอง
                   คู่มือการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
                   ถาม-ตอบ : คำถามจากการประชุมฯ

               เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 (21 ต.ค.52)
                 2. สาระสำคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. 2552

               โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ
                 ผู้สูงอายุสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานครได้ โดยดาวน์โหลด "แบบประวัติ คปญ.1" ส่งพร้อมรูปถ่ายและรูปภาพกิจกรรมภูมิปัญญาของท่านทางไปรษณีย์มายัง สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
                      - แบบประวัติ คปญ.1
                      - แผ่นพับโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ
 
                      - แผ่นพับชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (คปส.กทม.)