สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ยินดีต้อนรับ...   ขยายตัวอักษร
 
 
 
ASEAN กับผู้สูงอายุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ข่าวกิจกรรม สทส.
หน้า 1
   การประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการด้านผู้สูงอายุของ สทส. รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง)
        ในวันที่ 12 - 14 พ.ย. 57 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพฯ
Download >>> 1. กำหนดการประชุม/อบรม
  2. แบบฟอร์มแบบตอบรับ

   การสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
Download >>>   การประสานความเข้าใจต่อการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวง พม. ปี 2557
    แนวทางการดำเนินการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวง พม. ปี 2557
    ประกาศกระทรวง พม. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2557

   กิจกรรมการสร้างสุของค์กรของ สทส. “โครงการ สทส. (สุขที่สุด)”
1. Happy Body 2. Happy Heart 3. Happy Relax 4. Happy Brain
5. Happy Soul 6. Happy Money : การใช้เงินอย่างเป็นสุขเริ่มต้นจากการออม
    Download >>> บัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อการออม ปี 2557
7. Happy Family 8. Happy Society    

   การจัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2557
Download >>> 1. กำหนดการจัดสัมมนาฯ จำนวน 3 รุ่น
  2. แบบแจ้งยืนยันเข้าร่วมสัมมนาฯ
  3. ตารางกำหนดการจัดสัมมนาฯ
  4. หลักสูตรการสัมมนาฯ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น จังหวัดสระบุรี
  5. สิ่งที่ควรทราบและปฏิบัติ
  6. แผนที่โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพมหานคร
  7. หนังสือกรมบัญชีกลาง

   งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557
Download >>> 1. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557
  2. ประวัติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2557
: นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
  3. วีดิทัศน์ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2557
: นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
  4. ผลการคัดเลือกองค์กรที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่น ปี 2557 (20 มี.ค. 57)
  5. ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ หัวข้อ "ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต" เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557 (12 มี.ค. 57)
  6. วีดิทัศน์ "ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต"
หน้า :  [1]  2  3  ถัดไป >>