สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ยินดีต้อนรับ...   ขยายตัวอักษร
 
 
 
ASEAN กับผู้สูงอายุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)
 
 
           คู่มือการปฏิบัติงานของ อผส.
         พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 11 ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น มีหน้าที่จัดบริการให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ .....
  Download

           คู่มือการใช้หลักสูตรพื้นฐานการอบรมเพื่อเป็น อผส. ฉบับใหม่ ปี 2552
         คณะอนุกรรมการบูรณาการขยายผลโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน มีมติให้ตั้งคระทำงานพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรม อผส. เพื่อใช้เป็นหลักสูตรกลางของหน่วยงานต่างๆ ที่จะนำไปดำเนินการเพื่อให้ อผส. มีคุณลักษณะบนมาตรฐานเดียวกัน .....
  Download

           คู่มือการดำเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) (ฉบับย่อ)
         อผส. เป็นกลไกในระดับฐานรากของชุมชน โดยมีอาสาสมัคร ซึ่งเป็นคนภายในชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรม ฝึกทักษะ เสริมสร้างทัศนคติ ให้มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ พื้นที่ละอย่างน้อย 40 คน ไปให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ถูกทอดทิ้ง .....
  Download

           คู่มือการดำเนินงานการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในชุมชน (Community Care)
         สทส. ได้ดำเนินการนำร่อง โครงการสนับสนุนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในชุมชนขึ้น โดยมุ่งหมายให้เกิดการสร้างฐานชุมชน ในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่ผู้สูงอายุในชุมชนขึ้น โดยมีหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เป็นหุ้นส่วนร่วมกันให้การดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวังและเตือนภัย และจัดบริการและสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนของชุมชน ให้ได้รับสิทธิทุกด้าน .....
  Download

    Back